Arkiv | mars, 2015

Organisationer som system – Strategi är ett verb #18

Organisationer är system. En organisation vars hela verksamhet är en bergtäkt kan användas för att exemplifiera ett system. Täkten består av olika resurser, exempelvis berg, maskiner och personal. Ur berget bryter medarbetare loss stora stenblock med dynamit och maskiner. Stenblocken läggs i en kross och sorteras till olika storlekar och typer av sten, grus och […]

Läs mer

Organisationer som maskiner – Strategi är ett verb #17

En metafor som passar in på det typiskt traditionella företaget med en rationell syn på människan är ”maskinen” – inte minst fantastiskt speglat i Charlie Chaplins film Guldfeber från 1925. I den här typen av organisation uppfattas verksamheten i huvudsak som logisk, linjär och som att det alltid finns en naturligt planerad ordning för hur […]

Läs mer

Paradoxer och metaforer för organisationer

Olika typer av organisationsstrukturer behövs för olika slags verksamheter under olika förutsättningar. En kunskapsintensiv organisation med 10 specialister som verkar på en lokal geografisk marknad kan inte ses ur samma perspektiv som ett multinationellt industrikonglomerat med över 100 000 anställda. Det finns dock en gemensam beröringspunkt, en minsta gemensamma nämnare – medarbetarnas beteende. Alla resultat […]

Läs mer

Organisationers utmaningar att realisera strategi genom tiden

En kort exposé över organisationers historia visar hur organisationer har utsatts för olika utmaningar i olika tider. Det har lett till lite olika sätt att leda dem. Vi har inte utvecklat våra organisationer och våra sätt att leda dem i takt med hur förutsättningarna i omvärlden har förändrats. Vi har gått från ett bondesamhälle till […]

Läs mer

Vad är en organisation?

Ibland när jag föreläser om strategi brukar jag fråga åhörarna vad organisation är och be dem skapa en definition. Svaren jag får är ofta likartade, vilket känns fullt naturligt. Det sägs att tecknet för organisation på kinesiska kan skrivas som tecknet person eller människa fast tecknet är upprepat flera gånger bredvid varandra. Tre saker nämns […]

Läs mer

Kunskap och intellektuella resurser

Modern forskning inom strategi, förändring, organisation och ledarskap klargör att, på samma sätt som ledarskapets effektivitet gällande fysiska resurser avgjorde ett företags framgång i det förflutna, kommer ledarskapets effektivitet gällande de intellektuella resurserna att avgöra framgången i framtiden. Henry Mintzberg, en av samtidens stora strategitänkare, utrycker sin syn på detta enligt följande: ”Om traditionella och […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes