Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut

Qlik-rapport controllersA Real Movement genomförde under sommaren en undersökning bland controllers i flera av Sveriges ledande företag på uppdrag av Qlik. Syftet med studien var att belysa hur controllers i stora svenska företag arbetar med information, analys och beslut. En enkät skickades ut till controllers och controllerchefer på fyrtio företag stora svenska företag som är ledande inom sin bransch. Enkäten följdes sedan upp med intervjuer.

De företag som finns representerade i studien är SEB, Scania, Volvo, Skanska, H&M, Ericsson, Telia, Nordea, ICA, SKF, NCC, Securitas, Sandvik. Electrolux, ABB, Atlas Copco, Handelsbanken, SAS, SJ, Alfa Laval och SAAB.

Vår utgångspunkt var att vi ville förstå vad det praktiska och dagliga arbetet med information, analys och beslut innebär. Övergripande frågeställningar var; vilka uppgifter upplevs som mest kritiska; hur mycket tid lägger controllers på olika uppgifter; hur bra är de på att arbeta med information, beslut och analys i deras organisationer generellt sett. Slutligen var vi också intresserade av vad får det för konsekvenser när man arbetar oprofessionellt med dessa. De sammanfattade slutsatserna i föreliggande rapport är följande:

  • Mycket av controllers tid går idag åt till att säkra att informationen är korrekt, flytta den från en plats till en annan och att på olika sätt bearbeta den innan det är möjligt att analysera den.
  • Det förefaller finnas två huvudsakliga åsikter om vad controllerns viktigaste uppgift är. Den ena hälften av respondenterna anser att analys och att ta fram beslutsunderlag är det viktigaste. Den andra hälften anser att controllerns roll är att använda analysen, vara en del av beslutet och även driva igenom strategin eller förändringen i linje med det tagna beslutet. Denna uppdelning speglas även i vad de lägger tid på.
  • Nästan fyra av fem anser att deras organisationer är duktiga på att arbeta med information, analys och beslut och att kvaliteten på informationen i huvudsak är bra. I intervjuerna är bilden mer nyanserad. Svårigheter uppstår i kommunikation mellan olika enheter och verksamheter, men inom respektive enhet och verksamhet funkar det bra.
  • När organisationerna arbetar mindre professionellt med information, analys och beslut är det i huvudsak på grund av att den information som efterfrågas antingen är för komplicerad för att kunna ta fram och/eller tar för lång tid att ta fram. Konsekvenserna av ”slarvigt” arbete är enligt tillfrågade controllers utdragna beslutsprocesser och i förlängningen ökade kostnader och minskade intäkter.
  • I takt med en ökad förändringshastighet i omvärlden, ökat behov av information och smartare arbetssätt, stött av nya lösningar kommer sannolikt fler och fler controllers att få viktiga roller som förändringsagenter i det strategiska arbetet och utvecklingsarbetet.

Ladda hem rapporten i sin helhet här.

, ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes