Taggarkiv | smart organizations

Logik eller kreativitet: hur löser vi dagens strategiska frågor?

Förenklat finns två olika sätt att se på strategi. Dels det klassiska där världen är relativt kontrollerbar, dels det nutida där man tror på ett större mått av osäkerhet – som jag beskrev i ett tidigare inlägg. Den klassiska synen på strategi medför att strategiprocessen ses som rationell, logisk, lättbegriplig och sekventiell. Syftet är att planera […]

Läs mer

Rationell och förutsägbar eller irrationell och omöjlig att förutsäga

I ett tidigare inlägg berättade jag att jag försöker presentera en alternativ syn på strategi. I detta inlägg kommer jag att redogöra för lite utgångspunkter. Vår syn på världen påverkar vår syn på strategi och hur vi arbetar i en organisation. Vi kan prata om olika strategiskolor. Vilken strategiskola som tillämpas i olika organisationer beror ofta på ett […]

Läs mer

Intuition och beslutsfattande

Intuition kan vara bra. Intuition bygger på generaliseringar baserad på minnen. Erfarenhet är ofta av godo. Forskning pekar dock på att vi minns fel och omedvetet gör andras minnen till våra egna. Denna partiskhet (eng. bias) kan vara allt i från bra till helt förödande för organisationer. Få chefer och strateger tar hänsyn till den […]

Läs mer

Hjärnan och vår förmåga att tänka nytt

Omvärlden har hittills inte tvingat organisationer att bli precisa. Genomsnittsmanagement, att titta på ett resultat på en övergripande nivå och inte dykt djupare i siffrorna, har i många fall varit tillräckligt för att leda en organisation. Vi har tittat på siffror på en aggregerad nivå. När omvärlden är komplicerad lär vi oss att ta till […]

Läs mer

Tydlighet och instruktionsvärde

Inom inlärningspsykologin brukar man prata om instruktionsvärde. Det innebär kortfattat att jag utifrån en instruktion förstår vad något innebär och vad jag ska göra. Ju tydligare vi kan bli med exempelvis mål, desto mindre utrymme lämnas för tolkning och desto större chans har vi att åstadkomma vad vi företar oss. För att ge ett exempel: […]

Läs mer

Upplevelser och tolkning

”Without data you’re just another schmuck with an opinion!” lär enligt utsago ha varit ett favorituttryck hos en amerikansk beteendeforskare och psykolog, Ogden Lindsleys. Det betyder kort och gott att utan data är du bara ännu en person, eller dåre, med en åsikt. Precis som data är viktigt för att kunna bedöma framsteg inom forskning […]

Läs mer

Information, data och detaljeringsgrad

Det råder en diskussion om ”Big Data” där i princip alla världsledande universitet och konsultfirmor är engagerade. I kölvattnet av tekniska lösningar som möjliggör registrering, lagring och presentation av information i smarta IT-lösningar uppstår en rad möjligheter. Det finns i dag sådana oerhörda mängder information, så att få en rättvisande bild i dag är mycket […]

Läs mer

Evidens och mätning

Det kan inte finnas några tvivel att kunskap börjar med erfarenhet. – Immanuel Kant Ett sätt att råda bot på osäkerheten i organisationer är att planera, att strukturera och att försöka hantera organisationen som om den vore en maskin. Ett annat sätt är att mäta vad som händer i organisationen. Detta har många organisationer tagit […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes